§ 1 SŁOWNICZEK

1. Administrator Danych Osobowych – Cannamea Agata Masłowska-Pac, Konopnica 244A, 21-030, Motycz, NIP: 7123205789.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – osoba zatrudniona lub współpracująca z Administratorem Danych Osobowych odpowiedzialna za monitorowanie i nadzorowanie realizacji zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Administratora, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań z zakresu ochrony danych osobowych określonych w art. 39 RODO.

3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym adres IP osób korzystających z funkcjonalności Sklepu Internetowego prowadzonego przez Spółkę, informację gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

4. Polityka – niniejsza Polityka Ochrony Informacji.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych Osobowych pod adresem www.cannamea.com

7. Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

8. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.cannamea.com, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów, do korzystania którego niezbędne jest zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym oraz ustanowienie unikatowego loginu i hasła.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

W związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego Administrator Danych Osobowych gromadzi dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o jego aktywności w Sklepie Internetowym na zasadach i w celach określonych poniżej.

§ 3 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Filarami ochrony danych osobowych w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego są:

a) Legalność – Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

b) Bezpieczeństwo – Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych adekwatny do rodzaju danych, sposobu ich przetwarzania, jednocześnie podejmując stale działania w tym zakresie.

c) Prawa jednostki – Spółka umożliwia osobom, których dane osobowe przetwarza, wykonywania swoich praw i prawa te realizuje.

d) Rozliczalność – Spółka dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki wynikające z funkcji Administratora Danych Osobowych, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność podejmowanych czynności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Administrator Danych Osobowych w ramach prowadzenia Sklepu internetowego gromadzi następujące kategorie danych osobowych Klientów:

a) adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii;

b) imię i nazwisko;

c) adres e-mail;

d) adres zamieszkania lub do doręczeń;

e) numer telefonu.

3. Klient dobrowolnie może podać dodatkowe dane, inne niże te określone w ust. 2 powyżej, co może ułatwić komunikację oraz świadczenie usług przez Administratora. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Jeżeli Administrator wskazał, że konkretne dane są obowiązkowe, to oznacza, iż są one wymagane dla prawidłowego świadczenia usług przez Administratora Danych Osobowych w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego, w tym przyjęcia oraz realizacji Zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne

4. Dane osobowe Klientów zgromadzone w Sklepie Internetowym są przetwarzane przez Administratora Danych w celu:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych w Serwisie, rejestrowania Indywidualnego konta Klienta, udostępniania formularzy kontaktowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie Internetowym – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) obsługi reklamacji – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

d) prowadzenia analiz i statystyk – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

e) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

f) podejmowania działań marketingowych Administratora Danych Osobowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

g) podejmowania aktywności w portalach społecznościowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

5. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

6. Administrator przetwarza Dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

a. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych w ramach remarketingu;

b. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

c. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działań telemarketingowych).

7. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje automatyczne przetwarzanie danych Klientów dokonując oceny wybranych dotyczących ich czynników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

8. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów informacji o oferowanych usługach w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

9. Jeżeli Klient podczas korzystania ze Sklepu Internetowego wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem Newslettera oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Klienta będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni).

10. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane osobowe Klienta pozyskane w ten sposób są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Administratora Danych Osobowych oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach tych profili.

§ 4 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora Danych Osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania danych osobowych. Zgromadzone Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia w ramach Sklepu Internetowego, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, jeżeli przetwarzanie okaże się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe Klientów są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 5 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

3. Klient w każdym momencie uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator Danych Osobowych niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego ich przetwarzania, a w szczególności niezbędne jest dla ochrony interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora Danych Osobowych.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych w formie pisemnej na adres jego siedziby z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

§ 6 ODBIORCY DANYCH

1. W związku z realizacją usług w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego Administrator Danych osobowych uprawniony jest do ujawnienia zgromadzonych danych osobowych zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

a. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

b. podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności,

c. podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,

d. kurierom (w związku z realizacją zamówienia),

e. agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych)

f. oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej oraz partnerom handlowym.

2. W przypadku uzyskania zgody Klienta jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator Danych Osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje starania, aby zapewnić przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez jego uprawnionych pracowników i współpracowników.

2. Administrator Danych Osobowych podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych.

3. W związku z prowadzoną analizą ryzyka Administrator podejmuje starania, aby Polityka była na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.

Polityka plików “cookies” serwisu  Cannamea.com

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari:
www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony cannamea.pl oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close